Sommervej 37 • 8600 Silkeborg • Telefon: +45 2349 4559 •  tg@tinagam.dk